còn 60 sim sv nguyên kít liền sery xuất kho 2012 giá 20 kết call em