Mạng gì cũng được , chỉ cần 09 xx 23 11 88

Call 0913565555, hoặc để lại tin trên đây .
Cảm ơn ....