không còn nhu cầu dùng nên cần tiễn nguyên bộ:
- Canon 60D, made in Japan,