0968 293 286
0968 293 586
0968 293 345
01668 65 2468

4 em 750k nguyên kit full time
anh em cân được thì call em nhé 09 6700-8900 (vinh)