0916.33.1238=1 triệu
0915.053.313=600 ngàn
nguyên
kít dài,phôi trống đồng ngày xưa
giá có giảm