0968038888
Độ tròn và nét thì không phải bàn nhé, 3 bóng của 8 nét như Sony
Giá: 4xtr
Ae quan tâm call: 0966168888