Bán:

0982116116=23t
(Sim NK)

AE quan tâm call e lấy giá tốt nhé
(no sms)