0944044409 = 09.4404.4409 = 550k. Tự tử không chết đây
0948686489 - 350k;
0943.626.988 - 350k;
0947.68.39.88 - 650k;
Sim Trả trước mới CKH./
LH" 0945667667