09.6789.1992 = 12tr


sim trả trước, chính chủ, ai kết call em: 09.6868.2013