0965.41.41.41 = 1xtr


Call 0907066866 để có x nhỏ nhất fix lộc cho bác nào nhanh gọn