0977.820.444===650k
0972.976.444===650k
0976.147.444===650k
09889.57.111===850k
0964.668.000===750k
0967.306.000===650k
0967.438.000 ===550k
097.881.3000===750k
0973.297.000===750k
098.63.04000===850k
0966646000===1550k
0966657000===1450k
09666.95.222===1750k
09666.46.222===1750k
09666.73.222===1550k
09.34.35.8777===1550k
09.343.71777===1750k

0973.19.91.19===2550k
0975.92.92.29===2550k
0965.38.83.38====2550k
0979.05.50.05===1850k
0976.04.40.04===1850k" không tử, tử không, không tử"
0973.04.40.04===1850k" không tử, tử không, không tử"
0977.06.60.06===2300k tròn số
0984.49.49.94===1100k " bạn nào sinh năm 94 cực hay"
0982.45.45.54===950k
cả lô call: 0966.479.479 or 0989.910.910