Oshin
Đầu đường Xây dựng bơm xe

Ngoại thương mời khách ăn kem
Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma

Oshin tap 1, Oshin tap 2, Oshin tap 3.
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính
Giờ thay kế toán, hàng
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào.
Nông nghiệp hỏi đến
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?