0966986998 = 2t
0968.868.555 = 4t
0988.86.0055 = 800k
0987.23.2233 = 1.2t
0966.95.98.98 = 1700k

Tất cả là sim trả trước nguyên kit .bác nào kết call em

Giá đã chuẩn .MMC