Archos 101 bể màn hình bán linh kiện :+Main chạy giá 800.000 VND
+Pin 400.000
+....