0965.802.579
0984.588.739
0965.761.039
0969.043.068 (-15k)
0968.24.20.79 (-15k)
0986.572.789

0965.307.302
09.65.67.69.15
09.67.67.76.31
0967.4.3456.4

Tất cả là sim nguyên kít, chưa kích hoạt, có 2 cái tài khoản -15k, còn lại 0đ hết!
Đi nhanh cả 10 em giá 1tr9 tất cả!

Call : 096.994.0000