?????????????????????????????????????????????????? ???????phone 3gs 16gb,1 em Iphone 3gs 16gb Đẹp Leng KEng hơn hình bên dưới, bán giá 2trXX,Iphone 3gs 16gb,Iphone 3gs 16gb, Iphone 3gs 16gb,IP 3gs 16gb,Iphone[/COLOR]