Iphone 3gs 8gb,1 em Iphone 3gs 8gb Đẹp Leng KEng hơn hình bên dưới, bán giá 2trXX,Iphone 3gs 8gb,Iphone 3gs 8gb, Iphone 3gs 8gb,IP 3gs 8gb,Iphone