096.757.3999 = 3,5tr
0965.86.0999 = 3,5tr
09676.05999 = 3,5tr

Giá cạnh tranh nhất SSC
Lh: 0962.056.056 - 0977.295.777