01998.222.777
01998.222.555
01998.222.444
01998.222.333
01998.222.111
01998.222.000

01998.17.17.17
01998.15.15.15
01998.14.14.14
01998.13.13.13
01998.20.20.20
01998.21.21.21

Giá 1350k/sim nofix,sim nguyên kít để mãi mãi
LH chữ ký