Ace nào có dạng như tiêu đề. Sms vào 0945616789. Thanks all.