0964.15.1985 = 650k
nguyên kít đẻ mãi mãi

Lh chữ ký