0969 441 666 == 1.900k

Sim nguyên kit, giá đã chuẩn, nofix, a e ủng hộ, bán nhanh trong ngày thôi a.
Call 0975070000/0913668000