Hàng Hot, Hàng Nóng Đây:
Liên hệ: 0918.225.598 : Anh Hoàng
Mã số I: Cặp Gà Phoenix 1 trống và 1 mái


Mã Số II: Đàn Gà Vảy Cá Màu Đồng: 1 trống và 2 mái