0927.474.789 = 300k, Chốt call: 0922.368.969 (Biên Hòa)