0912 585 595 = 2tr
0912 95 95 85=850k
0916 95 85 95=850k
0918 585 575=550k
0916 585 575=450k
call 0913 75 57 57 để có giá tốt nhất
giao dịch toàn quốc