Ati hd4650 512mb/128 bit ddr3:600k

Asus 8600gt 512mb/128bit ddr2:450k

giga 7300gt 256mb/128bit ddr2:300k
asus 8400gs 256mb/64 bit ddr2:300k
asus 7300le 128mb/64bit ddr2:200k
7200gs 256mb/64bit ddr2:250k(có 4 con asus,giga)
số vga trên tình trạng tốt,bao tét và bảo hành 1 tháng
Lh:0919080551,298/4 ng trọng tuyển p1 tân bình