0964.988.789 === 1500k
0964.689.986 === 1400k
0975.486.986 === 1200k
0982.024.135 === 1100k
0962.531.135 === 800k
sim mới nguyên kít để mãi mãi
lh: 0989.910.910 or 0966.479.479