call 0942.013.013 & 07806.58.58.58
___________lâm___________

0967.29.7789 = 1tr
0967.632.789 = 800k
0964.05.1789 = 800k ( 1789 tổng đài viettel )
0967.73.7997 = 500k
0967.003.113 = 800k
0967.34.6886 = 2tr2
0967.52.9899 = 800k
0967.826.628 = 800k