sim nguyên kít chưa kích
Giá call chữ ký anh em nhé