Tình hình là em đang cần tim taxi 10 số đuôi 74 74 74 ( ưu tiên viettel hoặc mobi)
Các anh anh có vui lòng báo cho em theo số 0905 343 333