sim giá gốc-ace nhanh tay chon(cập nhập list mới):
số gánh-rễ nhớ:

0968.73.0990...................400k.
096.838.6664...................400k.
0968.73.8880...................400k
0968.07.8880...................400k.
0969.75.8882...................450k.
0968.14.8882...................450k.
0967.51.8883...................450k.
0967.23.9929...................450k
09.6784.9229...................450k
0967.00.5552...................450k
096.75.666.95..................450k
09656.04.799...................350k
09656.24.188...................350k
098.654.1799...................350k

0963.313.559....................250k
0963.313.747....................250k
0963.313.855....................250k
0963.313.822....................250k
0963.313.811....................250k
0963.313.884....................250k
0963.313.877....................250k
0963.313.955....................250k
0963.313.922....................250k
0963.313.911....................250k
0963.313.469....................250k
0963.313.786....................250k
0963.313.766....................250k
0963.313.466....................250k
0963.306.811....................200k
0963.306.822....................200k
0963.306.922....................200k
0963.306.833....................200k
0963.313.558....................khach dat
0963.313.912....................xong
0963.313.848....................xong
0969.05.8881...................xong
0968.52.9990...................xong

[SIZE=5]
ngày tháng năm sinh:
09633.06.7.87................250k
09633.13.7.86................350k
09633.13.7.96................250k
09633.13.7.94................250k
09633.13.7.91................250k
09633.13.4.91................250k
09633.13.7.83................250k
09633.13.4.87................250k
09633.13.8.97................250k
09633.13.7.85................250k
09633.13.7.92................250k
09633.13.8.95................250k
09633.13.8.94................250k
09633.13.4.96................250k
09633.13.7.95................250k
09633.13.7.84................250k
09633.13.4.95................250k
09633.13.4.92................250k
09633.13.7.81................250k
09633.13.7.82................250k
09633.13.7.80................250k
09633.06.7.91................250k
09633.06.7.96................250k
09633.06.8.94................250k
09633.06.7.93................250k
09633.06.7.94................250k
09633.06.8.95................250k
09633.06.8.90................250k
09633.06.7.92................xong[COLOR=#ff0000][B]
gánh rễ nhớ 097-098:
0978.477.220................250k
0978.404.551.................250k
0975.033.050.................250k
0978.464.500.................250k
0974.676.022.................250k
0973.877.414.................250k
0975.077.424.................250k
0979.357.122.................250k
0976.139.212.................250k
0972.005.010.................350k
0972.599.010.................300k
0978.474.855.................350k
0976.199.664.................350k
0976.321.332.................xong
0985.93.4044.................xong
0976.772.330................xong

sim độc:
-Tay trắng đi lên, 1 vợ, 2 con:
09737.83.012...................350k
09668.34.012...................350k
09689.75.012...................350k
09689.07.012...................350k
09688.29.012...................350k
09668.74.012...................350k
0967.138.012...................350k
0973.527.012...................350k
0969.483.012...................350k
0969.034.012...................350k
0968.725.012...................350k
0968.461.012...................350k
0968.419.012...................350k
0968.245.012...................350k

0973.088.012...................550k
0969.443.012...................550k
0967.737.012...................550k
0967.595.012...................550k
0967.006.012...................550k
0968.200.012...................650k(0968.2000.12=2 000 nam nhat mai)
0966.078.012...................750k(ko thất bát>>