0949.45.1998 ___Giá___ 600,000
0942.99.1997 ___Giá___ 1,200,000
0942.66.1997 ___Giá___ 1,000,000
0948.16.1997 ___Giá___ 650,000
0947.32.1997 ___Giá___ 700,000
0947.23.1996 ___Giá___ 800,000
0944.31.1996 ___Giá___ 800,000
0916.28.1996 ___Giá___ 800,000
0945.70.1995 ___Giá___ 750,000
0948.31.1995 ___Giá___ 800,000
0947.93.1995 ___Giá___ 800,000
0916.47.1995 ___Giá___ 750,000
094.251.1995 ___Giá___ 950,000
0945.44.1994 ___Giá___ 1,000,000
0948.52.1994 ___Giá___ 950,000
094.805.1994 ___Giá___ 950,000
0947.30.1993 ___Giá___ 800,000
0947.60.1993 ___Giá___ 700,000
0943.26.1993 ___Giá___ 1,200,000
0943.95.1992 ___Giá___ 900,000
0949.16.1992 ___Giá___ 1,200,000
0949.60.1992 ___Giá___ 850,000
094.262.1990 ___Giá___ 1,200,000
0948.26.1989 ___Giá___ 1,200,000
0947.14.1988 ___Giá___ 900,000
0949.54.1988 ___Giá___ 1,000,000
0944.93.1987 ___Giá___ 800,000
094.265.1987 ___Giá___ 950,000
094.292.1987 ___Giá___ 900,000
0945.48.1986 ___Giá___ 1,200,000
09.4445.1986 ___Giá___ 1,500,000
094.888.1984 ___Giá___ 2,800,000
094.666.1984 ___Giá___ 2,500,000
0946.20.1984 ___Giá___ 700,000
0946.63.1984 ___Giá___ 950,000
0943.96.1984 ___Giá___ 950,000
0946.82.1983 ___Giá___ 900,000
094.878.1983 ___Giá___ 950,000
0948.74.1982 ___Giá___ 650,000
0948.07.1981 ___Giá___ 600,000
094.712.1981 ___Giá___ 600,000
09.4884.1981 ___Giá___ 950,000
094.778.1980 ___Giá___ 600,000
094.997.1980 ___Giá___ 650,000
094.269.1980 ___Giá___ 800,000
094.228.1980 ___Giá___ 900,000
0944.74.1980 ___Giá___ 750,000
0945.12.1980 ___Giá___ 600,000
0915.87.1979 ___Giá___ 950,000
0945.04.1977 ___Giá___ 400,000
0949.28.1969 ___Giá___ 450,000
0943.61.1968 ___Giá___ 450,000

012.1991.1990 ___Giá___ 1,500,000
012.1991.1988 ___Giá___ 1,500,000
012.1989.1993 ___Giá___ 1,500,000
012.1989.1992 ___Giá___ 1,500,000
012.1986.1990 ___Giá___ 1,500,000
012.1986.1992 ___Giá___ 1,500,000
012.1988.1986 ___Giá___ 1,500,000
01.22222.1997 ___Giá___ 2,500,000

TRẢ TRƯỚC - DKTT CHÍNH CHỦ.
NĂM SINH 198x-199x. LH: 0942.91.7979