0964.471.678
0973.174.789
096.586.3339
0965.79.6000
0979.729.000
0973.103.000
0978.658.000
Cả lô kit tô nguyên kit full time 2tr3 chỉ nhận chốt bác nào kết Call e :x:x:x