%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
Contact: 0934.555.000
0938.15.0000 = 5tr5
(Giá đã chuẩn, MMC - Đã kích, Bao sang tên mọi lúc mọi nơi
:x)