%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
Contact: 0934.555.000
09338.44444 = 15tr5 (TK phụ còn hơn 3tr)

(Giá đã chuẩn, MMC - Đã kích, Bao sang tên mọi lúc mọi nơi
:x)