0968.01.10.89
0968.01.10.90
0968.01.10.91
0968.01.10.93
0968.01.10.94
0968.01.10.95
0983.26.01.91
0967.09.11.82
0967.26.02.98
0972.28.09.93
0989.02.12.78
Lô ngày sinh 11 sim full ngày sinh 165k/s.
Chốt alo/sms : 0966.133.888