0968.97.6688
Sim nguyên kít để mãi mãi
Giá chuẩn 6t5
MIỄN MẶC CẢ, CHỈ NHẬN CHỐT
Lh: 0169.666.8888