0968.7777.94==1100K0968.7777.42==1100K096.3333.060 ==900K0968.9999.51==1500K0963.212.313==800K0966.31 3.343==900K0966.141.848==800K0966.535.737==900K096 2.242.202==800K0962.202.262==900K0966.111.606==900 K0966.50.10.50==700K0966.787.737==900K0962.888183= =800K0969.468.286==700K0969.40.40.20==700K0963.22. 99.79==900K0966.222.500==800K0962.88.79.77==700K09 69.244.044==600K0962 839 123==450K0962.613.123==550K 0966.180.456==600K bốn mùa sinh lộc0968.458.456==780K số lặp đuôi tiến, bốn mùa sinh phát, bốn mùa sinh lộc0963.504.500==590K0974.20.11.33==750K 0963.87.84.86==500K sim lặp, đuôi phát lộc.0962.16.86.79==650K phát lộc, thần tài0982.41.62.62= = 750K Long an0966.483.683==650K sim lặp tiến, bốn mùa phát tài, lộc phát tài0973.676.606==680K lộc gánh0962.404.616==450K tử không tử,...