%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
Contact: 0934.555.000
0964.36.5555 = 13tr
(
Giá đã chuẩn, MMC - Đã kích, Sim đang trong kho, chốt là đóng kit:x)