Tất cả sim đều là sim mới nguyên kit, chính chủ có sẵn. Giao dịch toàn quốc.
Topic được cập nhật hàng ngày...

Anh em kết alo Tâm
0969.987789 - 0909.03.9999

Cảm ơn cả nhà!

%%-%%-%%-%%-
:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!

0967.06.03.98
0988.14.07.98
0976.14.10.98
0972.08.12.98
0973.21.04.99
0967.13.08.99


0974.05.01.97
0974.14.03.97
0973.01.04.97
0975.07.04.97
0967.26.04.97
0974.02.05.97
0976.14.06.97
0974.30.06.97
0976.12.07.97
0987.27.10.97
0967.30.11.97
0982.02.12.97
Đồng giá 750k/sim


0976.17.01.96
0974.20.01.96
0967.04.02.96
0976.04.02.96
0966.21.02.96
0972.17.04.96
0973.28.04.96
0967.22.06.96
0976.13.08.96
0974.24.11.96
0975.04.12.96
0967.30.12.96


0987.02.01.95
0976.23.01.95
0976.15.02.95
0974.20.03.95
0976.09.04.95
0976.27.04.95
0972.15.05.95
0974.31.05.95
0976.01.07.95
0974.30.08.95
0974.01.09.95
0975.04.10.95
0965.18.11.95
0974.20.11.95
Đồng giá 750k/sim


0975.04.01.94
0974.07.04.94
0976.04.07.94
0972.05.07.94
0973.17.08.94
0975.21.08.94
0976.08.10.94
0975.09.10.94
0973.29.10.94
0974.02.11.94
0974.23.11.94
0974.30.11.94


0967.10.03.93
0974.24.06.93
0967.23.07.93
0975.09.10.93
0972.07.10.93
Đồng giá 750k/sim


0966.19.01.92
0976.23.01.92
0974.20.02.92
0976.05.03.92
0974.19.04.92
0974.26.04.92
0975.10.05.92
0976.20.05.92
0936.11.07.92
0974.10.09.92
0974.30.09.92


0974.14.01.91
0974.13.03.91
0976.15.04.91
0974.29.04.91
0974.20.05.91
0972.24.05.91
0974.28.05.91
0974.22.07.91
0972.28.07.91
0974.14.08.91
0967.25.08.91
0976.04.11.91
0974.08.12.91
0974.16.12.91
Đồng giá 750k/sim


0975.25.04.90
0972.24.05.90
0974.24.06.90


0967.06.02.89
0969.18.02.89
0967.29.03.89
0967.06.04.89
0969.30.04.89
0967.07.06.89
0967.15.06.89
0967.21.10.89
0967.21.12.89
0967.21.11.89


0974.20.02.87
0974.05.03.87
0975.10.03.87
0967.19.03.87
0974.22.05.87
0974.20.06.87
0972.13.07.87
0976.21.07.87
0974.22.07.87
0976.04.08.87
0974.25.09.87
0975.17.10.87
0967.31.12.87
Đồng giá 750k/sim


0964.16.01.86
0964.31.03.86


0973.22.01.85
0976.21.03.85
0976.12.05.85
0976.02.06.85
0988.11.06.85
0976.14.07.85
0974.09.08.85
0967.10.11.85


0976.20.01.84
0975.07.03.84
0966.08.03.84
0975.21.03.84
0974.19.04.84
0974.13.05.84
0974.14.05.84
0975.23.05.84
0976.25.05.84
0974.04.06.84
0974.20.06.84
0936.11.07.84
0973.26.06.84
0968.30.10.84
0974.31.10.84
0988.28.11.84
0974.30.11.84
0975.10.12.84
0973.11.12.84
Đồng giá 750k/sim


0972.29.01.83
0974.29.02.83
0965.16.03.83
0976.01.04.83
0976.08.04.83
0976.07.05.83
0975.28.05.83
0976.09.06.83
0974.13.06.83
0973.22.06.83
0974.22.07.83
0975.08.11.83
0976.03.11.83
0967.11.12.83
0972.20.12.83


0975.04.01.82
0976.20.02.82
0967.17.04.82
0975.16.07.82
0987.18.07.82
0972.20.07.82
0976.12.08.82
0976.07.09.82
0976.15.09.82
0974.19.09.82
0976.03.10.82
0975.09.11.82
0976.12.12.82
Đồng giá 750k/sim


0975.17.01.81
0973.26.03.81
0974.07.06.81
0977.12.06.81
0972.16.06.81
0976.17.07.81
0975.30.11.81
0972.21.12.81
0972.23.12.81


0975.29.01.80
0972.04.02.80
0975.07.02.80
0974.13.02.80
0973.12.03.80
0976.13.05.80
0974.20.05.80
0975.25.05.80
0975.27.05.80
0976.31.05.80
0975.13.06.80
0976.15.06.80
0972.26.06.80
0974.29.06.80
0974.27.09.80
0974.03.10.80
0976.31.09.80
0974.04.12.80
0973.04.12.80
0976.14.12.80
0976.20.12.80
0974.22.12.80
0973.22.12.80


0969.22.07.73
0972.18.01.76
0962.07.08.73
0969.30.06.77
0985.12.11.78
0974.20.11.78
0962.06.07.68
Đồng giá 750k/sim


0969.4.2.1968___________1500k
0962.69.1969___________2000k
098.7.01.1970___________800k
0963.8.2.1971___________1000k
09.6789.1974___________3900k
0967.33.1976___________1000k
0967.2.4.1981___________1200k
096.774.1982___________1200k
096.345.1982___________2000k
0968.79.1983___________2200k
0975.69.1983___________1800k
0983.39.1983___________2000k
0984.1.7.1984___________1500k
096.727.1987___________1800k
0964.76.1990___________1800k
0972.35.1997___________1500k
0964.77.1997___________1500k
0962.83.1997___________1500k
0967.3.8.1997___________1500k
096.779.1997___________2000k
0969.40.2002___________500k
098.447.2004___________800k
0977.2.4.2006___________800k
0969.1.8.2010___________500k
096.799.2012___________1000k

Sim trả trước - mới nk
Ae ghé ngang up hộ em phát nhé. THANKS