SỐ 1 ; GÀ ĐIỀU 8LANG4 WIN 7 CÁI CĂN NẠP ĐÁ BO LỚN CĂN NẠ KHÔN GÀ LẮM GIÁ 2TR8...........................!

SỐ 2 ; GÀ XÁM VÀNG 1KG1,40 GÀ NÒI ĐẺN NẠP LIÊN TỤC ĐÁ BO LỚN GIÁ 1TR4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

SỐ 3 ; GÀ QUE LAO 1KG1 CĂN NẠP ĐÁ BO LỚN RẠT RẤT KHÔN GÀ GIÁ 1TR4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

SỐ 4 ; GÀ CHUỐI 1KG2,20 CHÂN TRÁI ĐÓNG LIÊN GIÁP CỰA GIÁ 1TR4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

SỐ 5 ; GÀ ÚA 7LANG CHÂN NÀNG HAI HÀNG TRƠN ĐÁ BO HẾT HỒN LUÔN ANH EM CÓ GÀ MANG QUA XỔ Ở BÊN NÀY KO CÓ GÀ XỔ GIÁ 700K,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,!
SỐ 6 , GÀ KHÉT VÀNG CHÂN XANH DA CAM WIN 1 CÁI 1KG3,50 CĂN NẠP RẠT KHÔN GÀ ĐÁ BO LỚN GIÁ 1TR4 ,,,,,,,,,,,!

SỐ 7 ; GÀ XANH LAI RỪNG 8LANG5 CĂN NẠP ĐÁ BO LỚN BAO LÌ GIÁ 1TR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

SỐ 8 ; GÀ NÒI AISL 2KG1 MỚI WIN 1 CÁI 4 ĐÁ ĂN NGƯỜI TA NẠP BO HẾT HỒN LUÔN ĐÂM NHƯ SƠ MỨC GIÁ 2TR5........!
SỐ 9 ; GÀ QUE LAO 2KG2 CĂN NẠP RẠT KHÔN GÀ ĐÁ BO QUỐC TẾ LUÔN NHA GIÁ 1TR8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
A.E XEM XONG CHO MÌNH XIN CHỮ UP NHA MÌNH SẼ TRẢ LỄ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI ; 0938429001 ; QUẬN TÂN PHÚ ; ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG ; TỚI CHỢ TÂN HƯƠNG ĐIỆN CHO MÌNH RA ĐÓN HOÀNG 36T.