0966.11.13.14 = 500k
Tk có sẵn 50k
Chỉ nhận chốt ko mặc cả!
Sim đã kích ảo!
Liên hệ: 0166.4567890
(Biên Hòa)