Tình hình thích chơi sâu xanh, ACE nào có để e giá hữa nghị, chim chỉ cần dạn và chịu đấu. Ai có inbox e hoặc sdt: 0932622899