%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
Contact: 0934.555.000
0978.555.000 = 7tr5
(Giá đã chuẩn, MMC - Đã kích, Sim đang trong kho, chốt là đóng kit
:x)