như chủ đề bán em lộc phát mobi
012.16.16.16.86 = 2.3
01266.09.19.29 =call
01269.09.19.29 = call
01289.09.19.29 = call
01288.08.18.28 = call
01263.08.18.28 = call
01289.16.26.36 = call
01285.97.98.99 = call
01203.16.17.18 = call
01214.87.87.88 = call
01219.95.96.97 = call
01212.84.86.88 = call
01218.84.86.88 = call