[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]BẢNG BÁO GIÁ TỦ RACK VMA[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]STT[/TD]
[TD]MÃ HÀNG[/TD]
[TD]TÊN HÀNG[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD]VMA-C 4210-8 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D1000
(H2050xW800xD1040) – Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]VMA-C 4210-8 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D1000
(H2050xW800xD1040) – 2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD]VMA-C 4208-8 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800
(H2050xW800xD840) – Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD]VMA-C 4208-8 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800
(H2050xW800xD840) –2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD]VMA-C 4210 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 42U – D1000
(H2050xW600xD1040) – Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD]VMA-C 4210 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 42U – D1000
(H2050xW600xD1040) – 2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD]VMA-C 4210 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19”Cabinet 42U – D800
(H2050xW600xD840) - Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD]VMA-C 4210 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 42U – D800
(H2050xW600xD840) – 2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD]VMA-C 4210 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 42U – D600
(H2050xW600xD640) – Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD]VMA-C 4206 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 42U – D600
(H2050xW600xD640) – 2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD]VMA-C 3610 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D1000
(H1750xW600xD1040) - Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD]VMA-C 3610 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D1000
(H1750xW600xD1040) – 2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD]VMA-C 3608 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D800
(H1750xW600xD840) - Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD]VMA-C 3608 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D800
(H1750xW600xD840) – 2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]15[/TD]
[TD]VMA-C 3606 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D600
(H1750xW600xD640) – Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]16[/TD]
[TD]VMA-C 3210 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 32U – D1000
(H1600xW600xD1040) - Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]17[/TD]
[TD]VMA-C 3208 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 32U – D800
(H1600xW600xD840)- Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]18[/TD]
[TD]VMA-C 3206 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 32U – D600
(H1600xW600xD640) – Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]19[/TD]
[TD]VMA-C 2710 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 27U – D1000
(H1350xW600xD1040) - Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]20[/TD]
[TD]VMA-C 2710 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 27U – D1000
(H1350xW600xD1040) – 2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]21[/TD]
[TD]VMA-C 2708 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 27U – D800
(H1350xW600xD840) - Cửa mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]22[/TD]
[TD]VMA-C 2708 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 27U – D800
(H1350xW600xD840) – 2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]23[/TD]
[TD]VMA-C 2706 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 27U – D600
(H1350xW600xD640) – Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]24[/TD]
[TD]VMA-C 2706 GD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 27U – D600
(H1350xW600xD640) – 2 Cửa lưới[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]25[/TD]
[TD]VMA-C 2008 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 20U – D800
(H1050xW600xD840) - Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]26[/TD]
[TD]VMA-C 2006 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 20U – D600
(H1050xW600xD640) – Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]27[/TD]
[TD]VMA-C 1510 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 15U – D1000
(H850xW600xD1040) - Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]28[/TD]
[TD]VMA-C 1508 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 15U – D800
(H850xW600xD840) - Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]29[/TD]
[TD]VMA-C 1506 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Cabinet 15U – D600
(H850xW600xD640) – Cửa Mica[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]30[/TD]
[TD]VMA-W 0601 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Wallmount 6U
(H320xW600xD440) – 1 door[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]31[/TD]
[TD]VMA-W 0901 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19”Wallmount 9U
(H440xW600xD440) – 1 door[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]32[/TD]
[TD]VMA-W 0902 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Wallmount 9U
(H440xW600xD440) – 2 door[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]33[/TD]
[TD]VMA-W 1201 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Wallmount 12U
(H584xW600xD440) – 1 door[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]34[/TD]
[TD]VMA-W 1202 MD[/TD]
[TD]VMA-RACK Wallmount 19” 12U
(H584xW600xD440) – 2 door[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]35[/TD]
[TD]VMA-O 4200[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Open Rack 42U
(H1970xW532xD700)[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]36[/TD]
[TD]VMA-O 2700[/TD]
[TD]VMA-RACK 19” Open Rack 27U
(H1300xW532xD700)[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]37[/TD]
[TD]VMA-FT 1000[/TD]
[TD]Fix tray 1000[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]38[/TD]
[TD]VMA-FT 800[/TD]
[TD]Fix tray 800[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]39[/TD]
[TD]VMA-FT 600[/TD]
[TD]Fix tray 600[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]40[/TD]
[TD]VMA-ST 1000[/TD]
[TD]Slide tray 1000[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]41[/TD]
[TD]VMA-ST 800[/TD]
[TD]Slide tray 800[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]42[/TD]
[TD]VMA-ST 600[/TD]
[TD]Slide tray 600[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]43[/TD]
[TD]VMA-HM 0106[/TD]
[TD]Thanh quản lý cáp ngang, có nắp[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]Cabinet 19” bao gồm các phụ kiện đi kèm sau:[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]- 2 bộ quạt hút giải nhiệt[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]- 4 cây thanh hold[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]- 2 bộ hông tủ[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]- 1 bộ bánh xe[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]- 1 bộ chân đế[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]- Ốc cài[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]- 1 ổ cắm điện 6 lỗ (Lioa)[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]Wallmount bao gồm các phụ kiện đi kèm sau:[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]- 1 bộ quạt hút giải nhiệt[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]- Ốc cài[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]Open Rack bao gồm các phụ kiện đi kèm sau:[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]- 1 bộ chân đế[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]- Ốc cài[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]Hoàn thiện: Sơn tĩnh điện (màu đen/ trắng xám)[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]Vật liệu: tole 1.5 - 2.0 mm[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]Bảo hành: vỏ tủ - 5 năm[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD]Thanh toán:[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]- Thanh toán tiền mặt bằng đồng Việt Nam (theo tỷ giá Ngân Hàng Ngoại Thương tại thời điểm xuất hóa đơn)[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 4"]- Thanh toán 100% ngay sau khi giao hàng và Bên mua nhận được hóa đơn tài chính[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Trân trọng kính chào!!![/TD]
[/TR]