0982.39.78.39
0987.6886.93
0974.79.95.79
0976.66.90.66
0984.68.90.68
012.13.12.1995
0977.07.10.94
0982.86.94.86
0983.036.012
0982.017.234
0988.32.1979
0983.6886.80
0976.68.77.99
Call 016.3333.3334 và 0985.022.222 lấy giá
Sim đã kích vào tên chính chủ toàn Quốc
Liên hệ tại an Ninh Quỳnh phụ Thái Bình
P/s ưu tiên lấy hết