Sim mới 100% và nguyên kít.
0962.888818
0962.888880
0969.777877
0969.777977
0969.777767

Nhanh gọn: 5 sim= 20 triệu.(Nofix.) Ba ngày: Từ 17/7 -> 19/7.
a.e đi ngang up dum em.