bán 107 sim 096 + 10 sim 098 rác học sinh nguyên kít giá 28
có cặp gánh nhiều vào có đuôi 39 nữa nhé!
giá rẻ như bèo call em làm việc nhé!