Em có Spam trên Yahoo.. Anh em ai đang giữ con này cho mình xin cái giá để báo khách nhé..
thanks
Call: 0987777131 or 012.89.69.89.89